Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma

JOHDANTO

Tämän yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman tavoitteena on edistää niitä toimenpiteitä, joilla opetus pyritään järjestämään syrjinnän vaarassa olevien oppilaiden ja opettajien tarpeet paremmin huomioivalla tavalla. Tavoitteena on tasa-arvoinen yhteisö, jossa kaikilla oppilailla on yhtäläiset mahdollisuudet, oikeudet ja velvollisuudet. Suunnitelma perustuu tasa-arvolakiin (609/1986) (1329/2014) ja yhdenvertaisuuslakiin (1325/2014). Suunnitelma laaditaan kolmeksi vuodeksi (1.8.2018-31.7.2021), mutta sen toteutumista tarkkaillaan jatkuvasti. Suunnitelmasta tiedotetaan kaikille oppilaille ja heidän huoltajilleen. Suunnitelman laatimiseen ovat osallistuneet rehtori, opettajat, oppilaat ja johtokunta.

TAVOITE

Ketään ei aseteta Tuusulanjärven avoimessa musiikkikoulussa epäsuotuisaan asemaan ikänsä, elämänkatsomuksensa, vakaumuksensa, mielipiteensä, etnisen taustansa, kansallisuutensa, kielensä, sukupuolisen moninaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen, vammaisuuden tai
terveydentilan perusteella.

Toimenpiteet: Tuemme yhteisöllisyyden hyvää kehitystä musiikkikoulussamme. Otamme ja annamme tilaa kohtuullisesti toiset huomioiden ja opetamme arvostavaa suhtautumista toisiin.
Tiedostamme tavat, puhetyylit ja eleet arjen kohtaamistilanteissa ja ymmärrämme niiden vaikutuksen yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon.

OPPILASVALINNAT

Oppilasvalinnan periaatteet noudattavat oppilaitoksen opetussuunnitelmaa. Oppilasvalinnan
kriteerit on aukikirjoitettu ja perusteet ovat yhtäläiset. Tuusulanjärven avoimessa musiikkikoulussa ei ole pääsykokeita. Oppilaiden valinta tapahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä. Hakijoita ei aseteta eriarvoiseen asemaan iän, sukupuolen, sukupuoli-identiteetin, sukupuolen ilmaisun, seksuaalisen suuntautumisen, etnisen alkuperän, uskonnon, vakaumuksen, vammaisuuden tai muun henkilökohtaisen asian vuoksi.

OPETUSTILANTEIDEN TASAPUOLISUUS (SISÄLLÖT JA MENETELMÄT)

Kaikille oppilaille pyritään takaamaan mahdollisuus osallistua opetustilanteisiin kohtuullisin
mukautuksin. Opetussuunnitelma antaa mahdollisuuden opetuksen yksilöllistämiseen oppilaan edellytyksien mukaan. Opiskeluolosuhteet ovat sellaisia, että ne soveltuvat kaikille sukupuolesta riippumatta. Rakentava yhteistyö, vuorovaikutus ja kaikkia kannustava ilmapiiri lisäävät oppilaiden
opiskelumotivaatiota ja parantavat oppimistuloksia.

Toimenpiteet:
opetusmenetelmiä kehitetään jatkuvasti, sovitaan yhteisistä pelisäännöistä.

OPINTOSUORITUSTEN ARVIOIMINEN

Arviointi on tasa-arvoista ja siinä noudatetaan oppilaitoksen opetussuunnitelmaa. Opetushallituksen vahvistamien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti arvioinnin perusteet ja kohteet on kirjoitettu auki ja ne ovat kaikkien tiedossa. Opettajat noudattavat arvioinnin Kriteereitä.

Toimenpiteet: arvioinnin menettelyjen jatkuva kehittäminen, sovitaan yhteisistä pelisäännöistä.

OPETUSTARJONTA JA -JÄRJESTELYT

Oppilaitoksen opetussuunnitelma määrittelee opetustarjonnan ja -järjestelyt. Opetusjärjestelyjä voidaan mukauttaa kohtuullisesti oppilaan tarpeiden mukaan.

Toimenpiteet:
palautekyselyt ja niiden pohjalta käytännön sovellukset.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Toimintaympäristö vastaa opetuksen tarpeita. Ympäristö on terveellinen ja turvallinen sekä oppilaat ja opettajat tasa-arvoisesti huomioiva.

Toimenpiteet: otetaan huomioon toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet syrjinnän ehkäisemiseksi.

POSITIIVISET ERITYISTOIMET SYRJINNÄN VAARASSA OLEVIEN OSALTA

Tuen tarpeen selvittäminen eri oppilasryhmissä: läsnäolo, havainnointi, yhdessä tekeminen,
keskustelut opettajien kanssa.

Toimenpiteet: Opintoihin liittyvän toiminnan rikastaminen ja monipuolistaminen.

OPETTAJIEN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVO-OSAAMINEN

Oppilaitoksen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma on käyty läpi oppilaitoksen
henkilöstökokouksissa. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma on henkilöstön saatavilla. Kehityskeskustelussa voidaan varmistaa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo-osaamisen kehityskohteita. Henkilöstölle voidaan järjestää koulutusta.

Toimenpiteet:
henkilöstökoulutus, kehityskeskustelut.

HÄIRINNÄN JA KIUSAAMISEN EHKÄISEMINEN JA TOIMENPITEET SYRJINNÄN EHKÄISEMISEKSI

Minkäänlaista kiusaamista, sukupuolista häirintää tai ahdistelua ei Tuusulanjärven avoimessa
musiikkikoulussa hyväksytä. Epäasialliseen käytökseen puututaan välittömästi.

Toimenpiteet syrjinnän ehkäisemiseksi:

· Keskustelu ja vuorovaikutus opettajan ja oppilaan huoltajien kesken

· Henkilöstön ja oppilaiden perehdyttäminen

· Toimintaohjeiden saatavuus

· Seuraamuksista tiedottaminen

· Syrjinnän esiintyvyyden seuranta: läsnäolo, ennakointi, puuttuminen

· Syrjinnän vastaisen työn organisointi

· Kohtuulliset mukautukset

TOIMINTA SYRJINTÄ- JA HÄIRINTÄTAPAUKSISSA

Henkilöstöä koulutetaan syrjintätilanteiden tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi. Organisoidaan syrjinnän ehkäisytyö. Luodaan työyhteisöön vakiintuneita, tiedostettuja, yhteisesti hyväksyttyjä menettelytapoja.

OHJEET OPPILAILLE

· Oppilaan oppaassa “hyvän mielen toimintaohjeet”: keneen ottaa yhteyttä

· Toimintatavoista sovitaan yhdessä oppilaiden kanssa

· Oppilaita rohkaistaan puuttumaan ja kertomaan kokemuksistaan

OHJEET HENKILÖSTÖLLE

· Jos koulussamme ilmenee tilanteita, joissa havaitset epätasa-arvoista toimintaa, mieti voitko jollain tavoin puuttua tai vaikuttaa siihen itse. Tällaisen tilanteen ei tarvitse
koskea sinua.

· Voit ilmoittaa epätasa-arvoisesta toiminnasta tai tilanteesta myös toiselle opettajalle, koulun rehtorille tai johtokunnan puheenjohtajalle.

Toivottavaa on, että mietit, voitko jollain tavoin puuttua tai vaikuttaa tilanteeseen itse.

SUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN SEURANTA JA ARVIOINTI

TYÖYHTEISÖSSÄ

· Kyselyt henkilöstölle

· Kehityskeskustelut

OPPILAIDEN OSALTA

· Kehityskeskustelut (opettaja ja rehtori)

· Keskustelut oppilaiden kanssa

· Sisäisen arvioinnin kyselyt

SUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

Järvenpään Suzukiyhdistys ry:n johtokunta 5.4.2018

SUUNNITELMASTA TIEDOTTAMINEN

Mahdollisimman laaja jakelu:

· Koulun tiedotteet

· Henkilöstökokoukset

· Opettajan opas